Правила надання кредитів

ПРАВИЛА
надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових
довгострокових кредитів позичальникам

Правила надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам (далі Правила), розроблені з метою на виконання статутних завдань комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» та забезпечення реалізації програм, з урахуванням Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» зі змінами та доповненнями.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення: комунальна організація «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (надалі-Фонд) – спеціалізована кредитно-фінансова господарська організація, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад Вінницької області, управління якою здійснює Вінницька обласна Рада.
Кредит – сума коштів або матеріальних ресурсів у грошовому виразі, що надаються позичальникам за рахунок ресурсів Фонду на:

 • придбання житла (будинків з надвірними підсобними приміщеннями, квартир), будівництво, добудову, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення, капітальний ремонт будівель та/або споруд будь-якого призначення, їх комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, водних об’єктів;
 • будівництво, добудову та придбання соціального житла;
 • спорудження інженерних мереж та водогонів, їх підключення до існуючих комунікацій/мереж;
 • будівництво об’єктів дорожньої інфраструктури;
 • впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, виконання заходів щодо підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів;
 • виготовлення технічних паспортів, проектів;
 • придбання обладнання, техніки, механізмів, устаткування;
 • розвиток підприємницької діяльності, сфери охорони здоров’я, освіти, культури, тощо;
 • розвиток підприємницької діяльності, поповнення обігових коштів, придбання, модернізацію, ремонт, технічне переоснащення обладнання та (або)
  устаткування, придбання паливно-енергетичних ресурсів, необхідних для надання послуг суб’єктами господарювання – об’єктами критичної інфраструктури комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії і з водопостачання та водовідведення (Доповнено відповідно до п.1 Рішення №598 Вінницької Обласної Ради від 30 червня 2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від ЗО вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»»).

Кредитні ресурси – кошти, передбачені у державному та місцевих бюджетах для надання кредитів; кошти, які надходять від повернення кредитів та інвестиції.

Кредитний договір – договір, укладений відповідно до цих Правил між Фондом та позичальником, який визначає суму кредиту, умови надання та повернення кредиту, внесення плати за користування ним (відсотки та кошти на обслуговування);

Позичальник – фізична особа, яка має громадянство України або юридична особа- резидент, яка має право на отримання пільгового довгострокового кредиту відповідно до цих Правил;

Незавершені будівництвом індивідуальні житлові будинки – розпочаті будівництвом і неприйняті в експлуатацію індивідуальні житлові будинки з надвірними господарськими приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, будівництво яких здійснюється на підставі оформлених відповідно до чинного законодавства документів;

Добудова незавершеного будівництва житла з використанням пільгового довгострокового кредиту – завершення будівництва житла (будинку чи квартири) з надвірними господарськими приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків у відповідності до отриманого будівельного паспорту або проекту;

Реконструкція індивідуальних житлових будинків, придбаних індивідуальними забудовниками з використанням пільгових довгострокових кредитів – комплекс будівельно-монтажних робіт та організаційно- технічних заходів, внаслідок яких змінюється архітектурно-планувальні та технічні показники завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків з надвірними господарськими приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, які спрямовані на покращення показників житла;

Продавець – фізична чи юридична особа, яка продає за договором купівлі- продажу завершене або незавершене будівництвом житло, що належить їй на праві власності;

Покупець – фізична особа, яка здійснює придбання за договором купівлі – продажу з використанням пільгового довгострокового кредиту завершене або незавершене будівництвом житло;

Підрядник – спеціалізована будівельна організація, яка визначається Фондом або позичальником відповідно до чинного законодавства для проведення будівельно – монтажних робіт, пов’язаних з будівництвом, добудовою, реконструкцією, капітальним ремонтом житла та/або будівництва інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення для опалення житлових будинків) з інженерним облаштуванням житла (будинків чи квартир), тощо;

Експертна оцінка – оцінка, що проведена суб’єктом оціночної діяльності згідно із чинним законодавством України;

Будівництво інженерних мереж– комплекс будівельно-монтажних робіт з будівництва та монтажу мереж газопостачання, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення, тощо;

Інженерне облаштування – комплекс робіт по будівництва та монтажу інженерних систем житла (газопостачання, водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, тепло забезпечення, тощо);

Кошти за користування кредитом – плата за користування кредитними коштами (відсотки, що нараховуються на залишок по кредиту та спрямовуються на утримання Фонду),

Кошти за обслуговування кредиту – плата за обслуговування кредиту (відсотки, що нараховуються на залишок по кредиту та спрямовуються на покриття витрат пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів);

Внутрішньо переміщені особи – категорія громадян України, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;

Учасники бойових дій – особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Сільськогосподарський товаровиробник – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа-підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або її зберіганням, та/або її переробкою на власних чи орендованих потужностях, та здійснює операції з її (сільськогосподарської продукції) постачання (реалізації) (Доповнено відповідно до п.1 Рішення №659 Вінницької Обласної Ради від 29 вересня 2023 р. Про внесення змін до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»).

1.2. Кредитування Фондом, передбачене цими Правилами є прямим, адресним (цільовим), зворотним та платним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

1.3. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути:
1.3.1. Фізичні особи (громадяни України), які постійно проживають в населених пунктах Вінницької області та працюють в органах місцевого самоврядування, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з розвитком агропромислового комплексу області та інших господарських формуваннях, соціальної сфери, а також працівники і спеціалісти дослідних, науково-дослідних закладів, дослідних господарств, підприємств переробної промисловості, працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та обласної Ради, внутрішньо переміщені особи та учасники бойових дій, тощо;
1.3.2. Юридичні особи – резиденти, що розташовані і здійснюють діяльність у межах Вінницької області.
1.3.3. Фізичні особи-підприємці – фізичні які зареєстровані в межах Вінницької області, та реалізують свою здатність до праці, самостійно, на власний ризик, з метою отримання прибутку та зареєстровані у встановленому законодавством порядку.
1.4. Фізичні особи та фізичні особи-підприємці мають право на одержання кредиту тільки один раз, за кожним із видів кредиту окремо.
1.5. Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла кредити у банківських установах, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів. Про відсутність таких позик та кредитів зазначається в заяві позичальника.
1.6. Граничний вік позичальників, що є фізичними особами, з урахуванням кінцевого терміну погашення кредитів, не повинен перевищувати 60 років.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюються у випадку отримання кредиту на цілі, визначені пунктами 3.2.3 та 3.2.4 розділу III «Порядок оформлення і видачі кредиту» цих Правил, за умови укладення договору поруки. (Доповнено відповідно до п.5 Рішення №630 Вінницької Обласної Ради від 25 серпня 2023 р. «Про діяльність об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області»).

1.7. Фондом може здійснюватися страхування кредитних коштів відповідно до чинного законодавства.

II. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Пільгові довгострокові кредити позичальникам, визначеним в п. 1.3.1 надаються строком до 15 років з внесенням за користування ним плати у розмірі 3 (трьох) відсотків річних та 1 (одного) відсотка на обслуговування кредиту.

Сума кредиту фізичним особам не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 400,0 (чотириста) тис. грн для добудови, реконструкції будинку, 600 (шістсот) тис. грн для придбання житла, 800,0 (вісімсот) тис, грн для спорудження нового житлового будинку, 200 (двісті) тис. грн для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій (Абзац у новій редакції відповідно до п.1 Рішення №598 Вінницької Обласної Ради від 30 червня 2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від ЗО вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»»).

 

2.2. Кредити юридичним особам та (або) фізичним особам підприємцям, надаються:

 • на будівництво реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, модернізацію інженерних мереж та інженерне облаштування (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання та енергозабезпечення, тощо) в населених пунктах, до населених пунктів з підключенням їх до існуючих комунікацій та за їх межами, об’єктів дорожньої інфраструктури, до 3-х (трьох) років із платою за користування кредитними коштами у розмірі 1 (одного) відсотка річних та 6 (шести) відсотків на обслуговування кредиту;
 • для розвитку підприємницької діяльності та (або) придбання обладнання, техніки, механізмів, устаткування, тощо, строком до 15 (п’ятнадцяти) років із платою за користування кредитними коштами у розмірі 1 (одного) відсотка річних та 6 (шести) відсотків на обслуговування кредиту;
 • для розвитку підприємницької діяльності, поповнення обігових коштів, придбання, модернізації, ремонту, технічного переоснащення, обладнання та (або) устаткування, придбання паливно-енергетичних ресурсів, необхідних для надання послуг суб’єктами господарювання-об’єктами критичної інфраструктури комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії і з водопостачання та водовідведення, строком до 5 (п’яти років) із сплатою 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка річних (Доповнено відповідно до п.1 Рішення №598 Вінницької Обласної Ради від 30 червня 2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»») за користування кредитними коштами;
 • для будівництва або придбання будівель (споруд) сільськогосподарського чи виробничого призначення та (або) для придбання:
  • а) техніки, обладнання, устаткування, механізмів для зберігання, переробки, виробництва сільськогосподарської продукції;
  • б) поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці; сільськогосподарськими товаровиробниками строком до 3-х (трьох) років із платою за користування кредитними коштами у розмірі 1 (одного) відсотка річних та 5 (п ’яти) відсотків на обслуговування кредиту.

(Редакція п.2.2. відповідно до п.1 Рішення №659 Вінницької Обласної Ради від 29 вересня 2023 р. Про внесення змін до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»).

2.3. Позичальник, який має трьох і більше дітей ( у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від плати за користування кредитними коштами протягом дії кредитного договору починаючи з дати подання копії підтверджувальних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування). Позичальники можуть бути звільнені від плати за користування кредитними коштами повністю або частково у інших випадках передбачених чинним законодавством.
2.4. Плата за користування кредитними коштами обчислюються з дати перерахування Фондом грошових коштів на рахунок Позичальника.
2.5. Сума кредиту може змінюватися, в межах граничних сум, відповідно до змін вартості будівництва та інших змін, що передбачені в кредитному договорі. У зв’язку з цим виконуються додаткові розрахунки та, в установленому порядку, вносяться зміни до кредитного договору шляхом укладання додаткової угоди.

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ КРЕДИТУ

3.1. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.
3.2. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми по Регіональній комплексній програмі інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім», позичальник подає до Фонду такі документи:
3.2.1. Для отримання кредиту на будівництво, добудову та реконструкцію житла (будинків з надвірними підсобними приміщеннями, квартир):

 • заяву на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • клопотання органів місцевого самоврядування;
 • копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та реєстрацію місця проживання;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка про склад сім’ї;
 • заяви всіх повнолітніх членів сім’ї на ім’я голови Фонду про згоду на отримання кредиту;
 • копію свідоцтва про шлюб та народження дітей;
 • документи, що підтверджують працевлаштування;
 • документи про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, у разі потреби – договір поруки, застави (іпотеки) майна;
 • інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла, земельної ділянки;
 • копію проектної документації або будівельного паспорта;
 • копію технічного паспорту або проекту (у випадку реконструкції або добудови);
 • акт обстеження житлового будинку (за участю представника органу місцевого самоврядування) або копія проекту на реконструкцію житлового будинку (у разі реконструкції);
 • копія договору з підрядною організацією (при умові будівництва підрядним способом);
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
 • копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або)внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3.2.2. Для отримання кредиту на придбання житла:

 • заяву на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • клопотання органів місцевого самоврядування;
 • копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та реєстрацію місця проживання позичальника;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про реєстрацію місця проживання всіх членів сім’ї;
 • заяви всіх повнолітніх членів сім’ї на ім’я голови Фонду про згоду на отримання кредиту;
 • копія свідоцтва про шлюб та народження дітей;
 • документи, що підтверджують працевлаштування;
 • документи про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, у разі потреби – договір поруки, застави (іпотеки) майна);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/про наявність або відсутність у власності житла, земельної ділянки;
 • технічний паспорт на житло (ксерокопія);
 • копію документа, що посвідчує особу продавця;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію договору купівлі-продажу житла;
 • акт обстеження житлового будинку, що продається, за участю представника Фонду, позичальника, представника органу місцевого самоврядування;
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
 • копію експертного звіту оцінки вартості житла;
 • копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або)внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3.2.3. Для отримання кредиту на будівництво інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення, тощо) позичальниками – фізичними особами:

 • заяву на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • клопотання органів місцевого самоврядування;
 • копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та реєстрацію місця проживання;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідку про склад сім’ї;
 • документи, що підтверджують працевлаштування;
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
 • документи про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, у разі потреби – договір поруки, застави (іпотеки) майна);
 • копія проектно-кошторисної документації на будівництво інженерних мереж;
 • копії дозвільних документів на право виконання будівельних робіт (у випадку виконання робіт підрядним способом);
 • копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або) внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3.2.4. Для отримання кредиту на інженерне облаштування по будівництву та монтажу систем теплозабезпечення житла (газопостачання, водопостачання, електрозабезпечення, тощо) позичальниками – фізичними особами:

 • заяву на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;
 • копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та реєстрацію місця проживання;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідку про склад сім’ї;
 • документи, що підтверджують працевлаштування;
 • документи про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, у разі потреби – договір поруки, застави (іпотеки) майна;
 • копію документа, що підтверджує право власності на житло;
 • копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
 • копію технічного паспорта;
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
 • копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або) внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3.3. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми по Регіональній цільовій програмі будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області, позичальник подає до Фонду такі документи:

 • заяву на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів місцевого самоврядування, щодо необхідності надання кредиту;
 • копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та реєстрацію місця проживання;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідку про склад сім’ї;
 • заяви всіх повнолітніх членів сім’ї на ім’я голови Фонду про згоду на отримання кредиту;
 • копію свідоцтва про шлюб та народження дітей;
 • документи про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, у разі потреби – договір поруки, застави (іпотеки) майна;
 • інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;
 • копію договору на придбання житла;
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
 • документи, що підтверджують працевлаштування;
 • копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або)внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3.4. Для отримання кредиту позичальниками, що є юридичним особами, та фізичними особами підприємцями на розвиток підприємницької діяльності та (або) придбання обладнання, техніки, механізмів, устаткування, тощо:

 • звернення на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів місцевого самоврядування, щодо необхідності надання кредиту;
 • копії правовстановлюючих документів юридичної особи;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
 • копія довідки про взяття на облік платників податку;
 • копія протоколу (наказу) про призначення керівника, документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, довідка про реєстрацію, тощо);
 • копії документів, що підтверджують фінансовий стан суб’єкта господарювання (баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);
 • договір поруки, застави (іпотеки) на суму заставного майна не менше розміру кредиту;
 • копія договору купівлі-продажу з постачальником/продавцем(у випадку наявності);
 • довідка про відсутність відкритих виконавчих проваджень щодо позичальника;
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку.

3.4.1 Для отримання кредиту на розвиток підприємницької діяльності, поповнення обігових коштів, придбання, модернізації, ремонт, технічне переоснащення обладнання та (або) устаткування, придбання паливно-енергетичних ресурсів, необхідних для надання послуг суб’єктами господарювання-об’єктами критичної інфраструктури комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії і з водопостачання та водовідведення:

 • звернення на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • лист обласної державної адміністрації, або обласної Ради, або органів місцевого самоврядування щодо необхідності надання кредиту;
 • копії правовстановлюючих документів юридичної особи;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія довідки про взяття на облік платників податку;
 • копія протоколу (наказу) про призначення керівника, документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, довідка про реєстрацію тощо);
 • копії документів, що підтверджують фінансовий стан суб’єкта господарювання (баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);
 • копія договору купівлі-продажу з постачальником/продавцем (у випадку наявності);
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку

(п. 3.4.1 доповнено відповідно до п.1 Рішення №598 Вінницької Обласної Ради від 30 червня 2023 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від ЗО вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»»). 

3.5. Для отримання кредиту позичальниками, що є юридичними особами на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення модернізацію інженерних мереж та інженерне облаштування (газопостачання водопостачання, водовідведення, теплопостачання та енергозабезпечення, тощо) в населених пунктах, до населених пунктів з підключенням їх до існуючих комунікацій та за їх межами, об’єктів дорожньої інфраструктури:

 • звернення на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів місцевого самоврядування, щодо необхідності надання кредиту;
 • копії правовстановлюючих документів юридичної особи;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на позичальника та поручителя;
 • копію протоколу (наказ) про призначення керівника, документу що посвідчує його особу, ідентифікаційний номер, довідка про реєстрацію, тощо);
 • довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
 • копії документів, що підтверджують фінансовий стан позичальника;
 • рішення сесії органу місцевого самоврядування про дозвіл на отримання та повернення кредиту, дозвіл на підписання Договору поруки головою органу місцевого самоврядування та інші дозвільні документи (у випадку необхідності);
 • копія проектно-кошторисної документації;
 • копія експертизи проекту/експертного звіту;
 • копія дозвільних документів на виконання будівельних робіт;
 • копія договору підряду;

3.6. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства із врахуванням вимог цих Правил.
Внесення змін та доповнень до кредитного договору здійснюються у порядку передбаченим кредитним договором.

Для отримання кредиту позичальниками, що є сільськогосподарськими товаровиробниками для будівництва або придбання будівель (споруд) сільськогосподарського чи виробничого призначення та (або) для придбання:
а) техніки, обладнання, устаткування, механізмів для зберігання,
переробки, виробництва сільськогосподарської продукції;
б) поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці;
позичальник подає до Фонду такі документи:

 • звернення на ім’я голови Фонду про надання кредиту;
 • лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів місцевого самоврядування, щодо необхідності надання кредиту;
 • копії правовстановлюючих документів юридичної особи;
 • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
 • копію довідки про взяття на облік платників податку;
 • копію протоколу (наказу) про призначення керівника, документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, довідку про реєстрацію, тощо);
 • копії документів, що підтверджують фінансовий стан суб’єкта господарювання (баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);
 • договір поруки, застави (іпотеки) на суму заставного майна не менше розміру кредиту;
 • копію договору купівлі-продажу з постачальником/продавцем (у випадку наявності);
 • бізнес-план;
 • довідку з банку про наявність відкритого рахунку.

Пункти 3 .6 -3 .1 3 Правил вважати відповідно пунктами 3.7 – 3.14.

(п. 3.6 доповнено відповідно до п.1 Рішення №659 Вінницької Обласної Ради від 29 вересня 2023 р. Про внесення змін до рішення 29 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року № 415 «Про затвердження Правил надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам»).

3.7. Зобов’язання позичальника за кредитним договором можуть забезпечуватися такими документами:

 • договором про іпотеку будівель, що будуються та придбаються за рахунок кредиту, а у разі коли житло, яке будується чи придбається розташоване на земельній ділянці, що належить позичальнику на праві приватної власності, також про іпотеку земельної ділянки;
 • договором застави іншого майна та майнових прав;
 • договором поруки, укладеним в установленому порядку.

3.8. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно з актами про завершення етапів будівництва, складеними позичальником, підрядною організацією та Фондом, а у разі виконання робіт власними силами позичальника • позичальником і Фондом.
3.9. Кредит може надаватися шляхом передачі позичальникові товарно-матеріальних цінностей.
3.10.  Видача кредиту на придбання житла здійснюється на підставі відповідного договору купівлі-продажу житла, який укладається в установленій формі між продавцем житла і покупцем, що є позичальником та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

В договорі купівлі-продажу зазначається умова щодо проведення оплати за придбаний (будинок чи квартиру) Фондом протягом 20 днів з моменту його нотаріального посвідчення.

Позичальник зобов’язаний протягом 20 календарних днів після посвідчення договору купівлі-продажу у нотаріуса, укласти з Фондом договір іпотеки про заставу цього житла.

Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням експертної оцінки незавершеного будівництвом житла, реєстрації права власності на придбане житло та укладання договору іпотеки придбаного житла, здійснюється за рахунок позичальника.
3.11.  Позичальники, що отримали кредит на будівництво (придбання) житла у новобудові, зобов’язані після реєстрації права власності на житло протягом 20 календарних днів, оформити договір іпотеки даного житла.
3.12.  Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно із чинним законодавством.

IV. УМОВИ ПОВЕРНЕНЯ КРЕДИТУ ТА ВНЕСЕННЯ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕРЕДБАЧАТИСЯ У КРЕДИТНИХ ДОГОВОРАХ

4.1. Повернення кредитних коштів здійснюється згідно із графіком повернення кредиту.
Сплата відсотків за користування кредитом та коштів на обслуговування кредиту здійснюється разом з внесенням річних платежів.
4.2. Позичальник має право на дострокове погашення кредиту, плати за користування кредитними коштами та коштів на обслуговування кредиту.
4.3. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.
4.4. У разі порушення умов кредитного договору, у тому числі, використання кредиту не за цільовим призначенням, не здійснення забезпечення зобов’язання позичальника, у один із способів передбачений п. 3.7 цих Правил, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення плати за користування кредитними коштами.
4.5. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів ведеться згідно з чинним законодавством.
4.6. Якщо позичальником не виконуються умови кредитного договору Фонд відповідно до чинного законодавства здійснює необхідні заходи щодо стягнення заборгованості, а також інші дії, передбачені умовами кредитного договору.
4.7. У разі смерті чи визнання, в установленому законом порядку, позичальника недієздатним, його права і зобов’язання за кредитним договором та договоров іпотеки переходять до спадкоємця або опікуна, що оформляється відповідними угодами.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ
КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

5.1. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах, що стали підставою для отримання кредиту, винні особи несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.
5.2. Позичальники надають представнику Фонду можливість безперешкодної перевірки цільового використання кредитних ресурсів, огляду об’єктів кредитування і проведення перевірки документів щодо фактичних витрат.
5.3. Посадові особи, які допустили порушення цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.4  Фонд щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію обласній Раді про використання коштів, отриманих для надання пільгових довгострокових кредитів позичальникам.